Badminton - Jahresabo Fixplatz

14. September 2020 - 12. September 2021   (52 Wochen)  

                    alle Preise in CHF


Montag - Freitag

52 Wochen

à 60 Min.


07:30 - 11:30 Uhr

610


11:30 - 13:30 Uhr

890


13:30 - 17:30 Uhr

610


17:30 - 21:30 Uhr

21:30 - 22:30 Uhr

1100

610Samstag - Sonntag

52 Wochen

à 60 Min.


08:30 - 10:30 Uhr

610


10:30 - 18:30 Uhr

890


18:30 - 20:30 Uhr

610