Tennis - Jahresabo Fixplatz

14. September 2020 - 12. September 2021   (52 Wochen)  

                    alle Preise in CHF


Montag - Freitag

Fix-Stunde

52 Wochen


07 - 09 Uhr

1100


09 - 17 Uhr

1630


17 - 21 Uhr

2300


21 - 23 Uhr

1100Samstag - Sonntag

Fix-Stunde

52 Wochen


08 - 10 Uhr

1100


10 - 18 Uhr

1630


18 - 21 Uhr

1100